Home > của Cường, Collection, Sách > CÁC NHẠC CỤ TRONG DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG 01 – BỘ KÈN GỖ

CÁC NHẠC CỤ TRONG DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG 01 – BỘ KÈN GỖ

Kèn gỗ thuộc bộ sách “Các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng” sẽ giới thiệu đến các em học sinh và những người muốn tìm hiểu sơ lược về nhạc giao hưởng về công dụng cũng như vai trò và vị trí của các loại kèn gỗ trong dàn nhạc giao hưởng.

CÁC NHẠC CỤ TRONG DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG 01 – BỘ KÈN GỖ
Tác Giả: Đỗ Kiên Cường

 

Khổ sách: 16x24cm
Số trang: 16
Năm xuất bản: 03/2008
Giá bán: 8.500 VNĐ

https://www.nxbtre.com.vn/sach/cac-nhac-cu-trong-dan-nhac-giao-huong-01-bo-ken-go-10689.html

www.nxbtre.com.vn/cac-nhac-cu-trong-dan-nhac-giao-huong-01-bo-ken-go.10689.4260.-1.123.aspx

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: