Archive

Archive for the ‘Albums’ Category

FOUR MOMENT OF THÚY KIỀU – IV – mot loi da trot tham giao – with family

Một lời đã trót thâm giao,
Dưới dày có đất trên cao có trời!
Dẫu rằng vật đổi sao dời,
Tử sinh phải giữ lấy lời tử sinh!
.
(from Truyện Kiều by Nguyễn Du)

Advertisements

FOUR MOMENTS OF THÚY KIỀU – III – reminiscence – with Đạm Tiên

Thương thay
Kiếp người
Sắc tài
Làm chi
.
Chờ
Hết
Còn gì
.
Đời người
Đến thế
Thì thôi
.
(from Truyện Kiều by Nguyễn Du)

FOUR MOMENTS OF THÚY KIỀU – II – Hoa No is crying and playing the instrument – for Thuc Sinh

Phải chăng nắng quáng đèn lòa,

Rõ ràng ngồi đó chẳng là Thúc Sinh?

Bây giờ tình mới rõ tình,

Thôi thôi đã mắc vào vành chẳng sai.

 

FOUR MOMENTS OF THÚY KIỀU – I – ill-fated strings ring – for Kim Trọng

Ngọn đèn khi tỏ khi mờ,

Khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu.

Khi tựa gối khi cúi đầu,

Khi vò chín khúc khi chau đôi mày.

FOUR MOMENTS OF THÚY KIỀU

How to download wave files from dokiencuong.bandcamp.com

 

Hello My Dear Supporters

Xin chào những tình yêu của tôi.

Here is how to download wave files of my album

Đây là cách download file nhạc trong album nhé

Do Kien Cuong : Romances : 1, 2, 3

from my channel on bandcamp.com.u3CV7.png

My channel is dokiencuong.bandcamp.com Read more…

Do Kien Cuong : Romances : 1, 2, 3 : plus 3 singalong tracks


Read more…

%d bloggers like this: