Archive

Archive for the ‘Bassoon’ Category

Thế bấm cơ bản cho kèn Bassoon – Heckel – q8 1

Thế bấm cơ bản cho kèn Bassoon – hệ thống Heckel

Quãng 8 thứ nhất: từ nốt (Si giáng) B1 tới nốt (Fa) F3

Tất cả các nghệ sĩ kèn Bassoon đều học những thế bấm dưới đây. Những thế bấm này đều dùng được với kèn Bassoon và  contrabassoon thuộc hệ thống Heckel (Đức).

Nốt Nốt viết Thế bấm Mô tả
A1
B1
A#1/Bb1 Bb B C D 123|E 123F Thế bấm cơ bản.
B1
C2
B1/Cb2 B C D 123|E 123F Thế bấm cơ bản.
B1
C2
B#1/C2 C D 123|E 123F Thế bấm cơ bản.
C2
D2
C#2/Db2 C D 123C#|E 123F Thế bấm cơ bản.
D2 D2 D 123|E 123F Thế bấm cơ bản.
D2
E2
D#2/Eb2 D 123Eb|E 123F Thế bấm cơ bản.
E2
F2
E2/Fb2 W 123|E 123F Thế bấm cơ bản.
E2
F2
E#2/F2 W 123|123F Thế bấm cơ bản.
F2
G2
F#2/Gb2 W 123|F# 123F Thế bấm cơ bản.
W 123|123F F# Sử dụng kết hợp với thế bấm ngón cái tay phải.
G2 G2 W 123|123 Thế bấm cơ bản.
G2
A2
G#2/Ab2 W 123|123G# Thế bấm cơ bản.
W 123|G# 123 Sử dụng kết hợp với thế bấm ngón út tay phải.
A2 A2 W 123|12- Thế bấm cơ bản.
A2
B2
A#2/Bb2 W 123|Bb 12- Thế bấm cơ bản.
W 123|12Bb Sử dụng kết hợp với thế bấm không dùng ngón 3 tay phải.
B2
C3
B2/Cb3 W 123|1– Thế bấm cơ bản.
B2
C3
B#2/C3 W 123|— Thế bấm cơ bản.
C3
D3
C#3/Db3 D C# W 123|— Thế bấm cơ bản.
D3 D3 W 12-|— Thế bấm cơ bản.
D3
E3
D#3/Eb3 W 1-3|— Thế bấm cơ bản. Sử dụng kết hợp với nốt (Mi) E3.
W 1-3|Bb -2- Thế bấm cơ bản. Dùng tốt khi thổi nhỏ pp.
W 1-3Eb|Bb -2-
C# W 12-|— Thế bấm Trill với nốt  (Rê)  D3.
E3
F3
E3/Fb3 W 1–|— Thế bấm cơ bản.
E3
F3
E#3/F3 W —|— Thế bấm cơ bản.
Xem tiếp thế bấm ở quãng 8 thứ 2 >>

Có thế xem thêm phần thế bấm để hiểu rõ hơn các ký hiệu trên.

Advertisements
%d bloggers like this: