Archive

Archive for the ‘Clarinet’ Category

Thế bấm cơ bản cho kèn Clarinet – Boehm – Chalumeau

Thế bấm cơ bản cho kèn Clarinet – hệ thống Boehm

Âm khu Chalumeau : từ nốt (Mi) E3 tới nốt (Si giáng) B4

Tất cả các nghệ sĩ kèn Clarinet đều học những thế bấm dưới đây. Những thế bấm này đều dùng được với tất cả các loại kèn Clarinet trong hệ thống Boehm, ngoại trừ một số loại đặc biệt.

Nốt Nốt viết Thế bấm Mô tả
E3
F3
E1 T 123E|123 Sử dụng kết hợp với thế bấm có ngón út tay phải hoặc không dùng ngón út.
T 123|123E Sử dụng kết hợp với thế bấm có ngón út tay trái hoặc không dùng ngón út.
T 123E|123F Sử dụng kết hợp với thế bấm nốt (Fa) F3 hoặc nốt (Đô) C5.
E3
F3
F1 T 123|123F Sử dụng kết hợp với thế bấm có ngón út tay trái hoặc không dùng ngón út.
T 123F|123 Sử dụng kết hợp với thế bấm có ngón út tay phải hoặc không dùng ngón út.
F3
G3
F#1 T 123F#|123 Sử dụng kết hợp với thế bấm có ngón út tay phải hoặc không dùng ngón út.
T 123|123F# Sử dụng kết hợp với thế bấm có ngón út tay trái hoặc không dùng ngón út.
T 123F#|123F Sử dụng kết hợp với thế bấm nốt (Fa) F3 hoặc nốt (Đô) C5.
G3 G1 T 123|123 Thế bấm cơ bản.
G3
A3
G#1 T 123|123G# Thế bấm cơ bản.
T 123G#|123 Với loại kèn có phím Sol thăng (G#) bên tay trái, sử dụng kết hợp với thế bấm có ngón út tay phải hoặc không dùng ngón út.
A3 A1 T 123|12- Thế bấm cơ bản.
A3
B3
Bb1 T 123|1– Thế bấm cơ bản.
B3
C4
B1 T 123|-2- Thế bấm cơ bản.
B3
C4
C1 T 123|— Thế bấm cơ bản.
C4
D4
C#1 T 123C#|— Thế bấm cơ bản.
D4 D1 T 12-|— Thế bấm cơ bản.
D4
E4
Eb1 T 12-|4 Thế bấm cơ bản.
T 12Eb-|— Thế bấm Chromatic và trill, sử dụng kết hợp với thế bấm nốt (Rê) D4 và (La) A5.
T 1–|1– Nốt thăng, sử dụng kết hợp với thế bấm liên quan tới ngón 1 tay trái.
E4
F4
E2 T 1–|— Thế bấm cơ bản.
E4
F4
E2 T —|— Thế bấm cơ bản.
F4
G4
F#2 1–|— Thế bấm cơ bản.
T —|34 Thế bấm khi chơi  Chromatic, sử dụng kết hợp với nốt  (Fa) F4.
G4 G2 —|— Thế bấm cơ bản.
G4
A4
G#2 G#—|— Thế bấm cơ bản.
A4 A2 A—|— Thế bấm cơ bản.
A4
B4
Bb2 R A—|— Thế bấm cơ bản.
A—|2 Thế bấm Trill với nốt (La) A4.
Xem tiếp thế bấm ở âm khu Clarion >>

Có thế xem thêm phần thế bấm để hiểu rõ hơn các ký hiệu trên.

Advertisements
%d bloggers like this: