Archive

Archive for the ‘Flute’ Category

Thế bấm cơ bản cho sáo Flute và Piccolo – q8 1

Thế bấm cơ bản cho sáo Flute và Piccolo

Quãng 8 thứ nhất: từ B3 tới C5

Tất cả các nghệ sĩ sáo flute đều học những thế bấm dưới đây. Những thế bấm này đều dùng được với tất cả các loại sáo flute và piccolo, ngoại trừ một số loại đặc biệt.

Nốt Nốt viết Thế bấm Mô tả
B3
C4
B0 T 123|123B Thế bấm cơ bản.
B3
C4
C1 T 123|123C Thế bấm cơ bản.
C4
D4
C#1 T 123|123C# Thế bấm cơ bản.
D4 D1 T 123|123 Thế bấm cơ bản.
D4
E4
Eb1 T 123|123Eb Thế bấm cơ bản.
E4
F4
E1 T 123|12-Eb Thế bấm cơ bản.
E4
F4
F1 T 123|1–Eb Thế bấm cơ bản.
F4
G4
F#1 T 123|–3Eb Thế bấm cơ bản.
T 123|-2-Eb Thế bấm Trill với nốt (Mi) E4.
G4 G1 T 123|—Eb Thế bấm cơ bản.
G4
A4
G#1 T 123G#|—Eb Thế bấm cơ bản.
A4 A1 T 12-|—Eb Thế bấm cơ bản.
A4
B4
Bb1 T 1–|1–Eb Thế bấm cơ bản.
Bb 1–|—Eb Thế bấm cơ bản, khi thổi với câu nhạc không có nốt (Si) B4 hoặc B5.
T 1–|BbEb Thế bấm Trill với nốt (Si) B4.
B4
C5
B1 B 1–|—Eb Thế bấm cơ bản.
B4
C5
C2 1–|—Eb Thế bấm cơ bản.
C5
D5
C#2 —|—Eb Thế bấm cơ bản.
Tiếp tục xem thế bấm ở quãng 8 thứ 2 >>

Có thế xem thêm phần thế bấm để hiểu rõ hơn các ký hiệu trên.

Advertisements
%d bloggers like this: