Archive

Archive for the ‘Tiếng Nhật’ Category

Bảng chữ cái – Hiragana – phần 1

Bảng chữ cái Hiragana này nhiều chữ lắm. Mình bắt đầu với 25 chữ này trước nhé.

あ là chữ a

い    =    i

う    =    ư

え    =    ê

お    =     ô


か    =    ka

き     =    ki

く    =    kư

け    =    kê

こ    =    kô


さ    =    sa

し   =    shi

す   =    sư

せ   =    sê

そ   =    sô


た   =    ta

ち    =    chi

つ    =    tsư

て    =    tê

と    =    tô


な    =    na

に    =    ni

ぬ    =    nư

ね     =     nê

の     =     nô

 

Advertisements
%d bloggers like this: